Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

Ασφάλιση οχημάτων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Σε περίπτωση ανάγκης, είμαστε δίπλα σας. Είμαστε εδώ για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή κάλυψη για τις προσωπικές σας ανάγκες. Σε περίπτωση ατυχήματος, η υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος θα είναι εκεί για να σας βοηθήσει σε ότι χρειάζεστε. Αποκτήστε μια προσφορά ασφάλισης αυτοκινήτου συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο επάνω μέρος της σελίδας.
Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει:
1.Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία “φροντίδας ατυχήματος” που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.
2.Να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή, αν και υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση, έρχεται σίγουρα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός.
3.Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκομένου οχήματος τη φιλική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτόν. Εάν δεν έχετε ή δεν καλέσατε την “φροντίδα ατυχήματος”, θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία, όπως προβλέπει ο νόμος.

4.Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

5.Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δικύκλου. Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία. Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία.

Ποιες υποχρεώσεις έχω απέναντι στην ασφαλιστική μου εταιρία μετά το ατύχημα;
Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο ή που κρίνεται αναγκαίο για το χειρισμό της υπόθεσής του από τον ασφαλιστή. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων αυτών ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθεί, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στην εταιρία αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να έχω για να αποζημιωθώ από ασφαλιστική εταιρία;

Η καταβολή αποζημίωσης για κάθε είδους ζημία προϋποθέτει υποβολή αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Γενικά, είναι σκόπιμο να επικοινωνείτε με την εταιρία που θα σας αποζημιώσει, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. σε περίπτωση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών). Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών, απαιτούνται συνήθως τα ακόλουθα: ∙ αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων, αν έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή, ∙ δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης, ∙ πραγματογνωμοσύνη, η οποία συνήθως διενεργείται από πραγματογνώμονα που ορίζει η ίδια η εταιρία (για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δηλώνετε έγκαιρα τόσο στην εταιρία σας όσο και στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού την επέλευση του ατυχήματος και να αναμένετε τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης πριν προχωρήσετε στην επιδιόρθωση της ζημίας), ∙ εξουσιοδοτήσεις / νομιμοποιήσεις, όπου είναι απαραίτητες (εφόσον δεν παραλαμβάνετε οι ίδιοι την επιταγή αποζημίωσης), ∙ τιμολόγια επισκευής και άλλου είδους δικαιολογητικά.

Υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματά μου και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού;
Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με σκοπό τη διασφάλιση των καταναλωτών τόσο ο Ν.489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όσο και η Πράξη με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία διακανονισμού ζημιών και την καταβολή αποζημίωσης από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων.

Τις ρυθμίσεις αυτές οφείλουν να τηρούν όλες ανεξαιρέτως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Περίληψη του περιεχομένου της Πράξης με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να σας παραδοθεί από την ασφαλιστική εταιρία σας μαζί με το ασφαλιστήριό σας.

Πώς μπορώ να υποβάλλω την αίτηση αποζημίωσής μου προς την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού;
Σύμφωνα με την Πράξη με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο [με επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας ή κατατίθεται στην ίδια την επιχείρηση και στα οριζόμενα από την επιχείρηση και αναφερόμενα στο δικτυακό της τόπο (website) γραφεία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία χορηγούν σχετική απόδειξη παράδοσης παραλαβής].

Ως απόδειξη παράδοσης – παραλαβής εγγράφου θεωρούνται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) το αποδεικτικό διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) γ) το αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website), δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) και ε) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή.

Ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντί μου η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού που μου προκάλεσε το ατύχημα; Σε πόσο χρόνο θα αποζημιωθώ;
Σύμφωνα με το Νόμο και την Πράξη με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού υποχρεούται να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης αποζημίωσής του, είτε α) έγγραφη αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

ΌΜΩΣ, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες φροντίζουν να μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσης των ζημιών και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Βεβαίως, τούτο εξαρτάται πάντα και από την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση της κάθε ζημίας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας; Σε πόσο χρονικό διάστημα από τη λήψη της προσφοράς θα πρέπει να αποζημιωθώ και πως θα μου καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση;
Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.

Ο χρόνος πληρωμής του ποσού που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

Η καταβολή αποζημίωσης στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο για αποζημίωση από αστική ευθύνη ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής σε διαταγή του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορώ να προχωρήσω στην επιδιόρθωση της ζημίας του αυτοκινήτου μου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ασφαλιστή;
Δεν θα πρέπει να προχωράτε σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημίας, πριν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τον ασφαλιστή σας ή χωρίς τη συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που η αποζημίωση θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία του τρίτου οδηγού, είναι σκόπιμο να ειδοποιήσετε εγκαίρως και την ασφαλιστική εταιρία αυτού, προκειμένου να επιθεωρήσει τη ζημία και να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

ΠΗΓΗ: www.asfalisinet.gr

   
Κερδίστε μείωση των ασφαλίστρων εκμεταλλευόμενοι τις καθημερινές σας αγορές!

 

Τα ευρώ που συγκεντρώνετε μειώνουν αντίστοιχα τα ασφάλιστρα στην ανανέωση κάθε υπάρχοντος ή μελλοντικού σας ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Άρα όσο περισσότερο ψωνίζετε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερη η προστασία της οικογένειας σας και η μείωση στα ασφάλιστρά σας.

Με την αξία των αγορών που κάνετε, εξασφαλίζονται στην οικογένεια σας δωρεάν αγορές από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να είστε πλέον κοντά της λόγω ατυχήματος.

Πως λειτουργεί:
> Ψωνίστε στα supermarket (Σκλαβενίτης, Μασούτης, Market In) ή γεμίστε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας (EKO, BP, Revoil) ή κάνετε αγορές σε διάφορα είδη από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (Πλαίσιο, Sephora, Notos, Avis, Pet City, κα.).
> Πληρώστε στο ταμείο με μετρητά ή πιστωτική κάρτα.
> Δώστε την κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας για ενημέρωση των Ευρώ που συγκεντρώσατε.
> Η αγορά σας καταχωρήθηκε με επιτυχία!